Motvirke skoletretthet med kreativ tilnærming til teori?

Skoletretthet har blitt et så omfattende tema i skolen at emnet er blitt gjenstand for omfattende forskning og tilnærmet omtales som en «diagnose». Norsk skoleforskning har vist at frafallet i videregående skole, i stor grad kan henge sammen med skoletretthet allerede i grunnskolen. Skoleelever lærer ulikt, men de er alle født læremaskiner - med enorme læringsinstinkter som får utløp i form av nysgjerrighet, leking og sosialisering. Dagens barn og unge er fremtiden vår, det er de vi må satse på og legge til rette for. Samfunnet og arbeidslivet er i stadig endring, - ny teknologi, ny kunnskap og nye utfordringer. Det er dermed viktig at skoleelevene motiveres til å reflektere, være kritiske, utfordrende og kreative.Studier viser at barneskoleelever opplever skolen for teoretisk. I 2018 gransket VG Helg førsteåret til skoleelever og kunne vise til at barna opplever skolen for teoretisk og med mangel på lek. Professorer, lærere, pedagoger og foreldre mener alle at første skoleåret bidrar til at barna blir utsatt for stress og prestasjonspress. Dette skaper uro, frykt og skolevegring (1). Spesielt barn med lærevansker og andre utfordringer blir ekstra utsatt. Resultatet er at barna blir umotiverte, urolige og vil senere i skolegangen slite med å opprettholde motivasjonen for å lære. Mange vil falle ut av videregående skole, noe som i stor grad kan henge sammen med skoletretthet allerede i grunnskolen i følge Norsk Skoleforskning (2).

Byggesett gir et godt samspill mellom lærer og elev.

Engasjerende og motiverende lærere er en svært viktig faktor for at barn og unge skal trives på skolen. De misliker å lære noe som de ikke skjønner hvorfor de skal lære og mange syns at tavleundervisning er blant de verste måtene å tilnærme seg kunnskap på. Ved å bruke byggesett i undervisningen som både kan programmeres, videreutvikles og repareres, vil elevene oppleve mening og relevans i fagene. De vil kunne få en praktisk tilnærming til teorien de skal lære og muligheten til å være kreative. Byggesettene gir et godt samspill mellom lærer og elev, der læreren vil være en viktig motivator. MakeKit produserer byggesett som engasjerer, gir skaperglede og tilrettelegger for kreativ utfoldelse. Dette gir elevene stor grad av mestringsfølelse og fører til bedre og enklere læring. Byggesettene passer alle elever, uavhengig av evne. På den måten kan alle inkluderes, uten å føle at en ikke mestrer faget.


Digitale ferdigheter vil bli ansett som grunnleggende.

Høsten 2020 vil den største endringen av skolereformen siden Kunnskapsreformen ta plass. Den kommende læreplanen vil fokusere på mer dybdelæring, mindre overflatekunnskap og mer praktisk læring(3). Det som skiller denne læreplanen fra alle tidligere læreplaner, er at digitale ferdigheter vil bli ansett som grunnleggende. I tillegg vil det bli rettet et større fokus på teknologisk kompetanse og kunnskap om sammenhengene mellom teknologi og bærekraftig utvikling. Det vil likevel kreve en stor innsats, engasjement og endringsvilje av lærerne for å få dette til. For å bistå lærerne har de mulighet til delta på workshops arrangert av MakeKit for å lære om byggesettene og hvordan disse kan brukes i skolen.


MakeKit viser med sitt klassesett hvordan micro:bit kan brukes i en kreativ læringsprosess.
Micro:Bit, useless robot, technology, creativity, learning, school
Micro:Bit brukt i "Ubrukelig robot"

I utlandet har teknologiundervisning vært vanlig i noen år allerede. Norge ligger langt etter. I England har en liten databrikke, micro:bit, vært standard i undervisningen siden 2016. Denne bidrar til at eleven får en intuitiv forståelse for det fysiske konseptet ved teknologien og databehandling. Dette bidrar til å utvikle en mer kompleks tankemåte, og analytiske og problemløsende strategier hos eleven.

Først i år kom micro:bit på bane i norsk undervisning, da Lær Kidsa Koding og Vitensenterforeningen fikk 20 millioner til å utstyre grunnskolene med klassesett som er basert på denne(4). I denne forbindelse ønsker MakeKit å vise gjennom sitt klassesett hvordan micro:bit kan brukes i en kreativ læringsprosess, der formålet er å la eleven gjennomføre hele prosessen fra idé til sluttrapport-skriving. På en enkel måte kan lærere ta sikte mot å lære elevene praktisk-tekniske ferdigheter og kunnskapselementer som inngår i teknologi som en kreativ prosess eller kreative ferdigheter. Slik kan man øke elevenes bevissthet til teknologiens og fagenes rolle i dagens kultur og samfunn.


Med MakeKit sine byggesett sikrer man en tverrfaglighet som gir barn og ungdom muligheten til å utforske både analytiske og kreative ferdigheter.

Det skjer mye positivt i norsk skole om dagen. Med en ny læreplan, storsatsning på Micro:Bit og teknologi, økt fokus på praktisk læring og skaperfag, vil norske elever få et godt utgangspunkt for en bedre undervisning enn noen gang. Sammen med våre byggesett sikrer vi en tverrfaglighet som gir barn og ungdom muligheten til å utforske både analytiske og kreative ferdigheter. De vil på den måten kunne tilegne seg mange av de viktige verktøyene som trengs for å møte de endringene samfunnet står ovenfor.


MakeKit byggesett kan øker elevenes bevissthet til teknologiens og fagenes rolle i dagens kultur og samfunn

Les mer på: https://www.makekit.no/classkit


Kilder:

(1) https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/EoMXBK/laererne-slakter-skolen-for-de-yngste-for-mye-stress-og-teori)

(2) https://forskning.no/skole-og-utdanning/frustrert-laerer-har-lagd-laeringsspill/600838).

(3) https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/nye-lareplaner-for-bedre-laring-i-fremtidens-skole/id2632829/

(4) https://kidsakoder.no/2019/02/13/laer-kidsa-koding-og-vitensenterforeningen-far-20-millioner-til-microbit-til-alle-skoler-og-kodeklubber/


63 views0 comments

Recent Posts

See All